Pozemkový spolek

vaclavikkos1.jpgPozemkový spolek pro přírodu a památky severovýchodních Čech, původně nazvaný "Severák", byl založen v roce 2000 jako jedna ze sekcí Jizersko-ještědského horského spolku. V červnu 2001 získal do pronájmu první pozemek na Václavíkově Studánce a v dubnu 2002 byl akreditován ÚVR ČSOP a zařadil se tak mezi oficiálně uznávané pozemkové spolky v ČR, které musí splňovat podmínky a dodržovat pravidla vydaná Radou Národního pozemkového spolku.

Hlavním posláním pozemkového spolku JJHS je přímá ochrana vybraných lokalit s významnou přírodní či kulturně historickou hodnotou. Tato ochrana je prováděna nejprve nabytím vlastnických nebo jiných věcných práv ke zvoleným nemovitostem (dlouhodobý pronájem, vlastnictví) a následnou odpovídající péčí o ně. Toto je pravděpodobně nejúčinnější způsob jak zajistit trvalou efektivní ochranu cenných lokalit a jejich zachování pro budoucí generace. Jizersko- ještědský horský spolek se svou širokou členskou základnou z celého regionu a několikaletou zkušeností s péčí o krajinu má jedinečné předpoklady pro provádění ochrany přírodního a kulturního dědictví takovouto cestou. Vzhledem ke zkušenostem JJHS s managementem lučních ekosystémů se chce náš pozemkový spolek zaměřit v nejbližší budoucnosti hlavně na péči o přírodovědecky hodnotné louky a mokřady, které jsou ohroženy postupnou degradací vlivem sukcese v důsledku chybějící péče nebo různými nevhodnými stavebními nebo podnikatelskými záměry. Svým přístupem by chtěl jít JJHS příkladem pro ostatní vlastníky půdy a ukázat jim, jak se dá trvale udržitelným způsobem hospodařit na pozemcích, kde zájmy ochrany přírody nedovolují běžné intenzivní obhospodařování. Základní péče o luční ekosystémy spočívá v pravidelném kosení, monitorování výskytu zvláště chráněných druhů, zabránění všech aktivit, které by mohly znamenat potenciální ohrožení těchto biotopů a naopak podpora aktivit směřujících k trvale udržitelnému hospodářskému využití daných pozemků. V současné době jsou v našem pozemkovém spolku zahrnuty dva pozemky na Václavíkově Studánce a v Bílém Potoce. Dále spolupracujeme s vlastníky některých cenných pozemků v Horním Polubném.

Václavíkova studánka

prstnatec.jpgPozemek se nachází v obci Kořenov, katastrální území Polubný, parcela č. 902 o výměře 21 298 m2. Jedná se o komplex mokřadů, vlhkých luk a svahových lesíků s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin (např. prstnatec májový - Dactylorhiza majalis, vemeník zelenavý - Platanthera chlorantha, pětiprstka žežulník - Gymnadenia conopsea). Území se nachází ve III. zóně CHKO Jizerské hory bez zvláštní ochrany. Tato lokalita je ohrožena zarůstáním náletovými dřevinami a postupnou sukcesí, která má za následek snižování druhové rozmanitosti. Management pozemku, stejně tak jako výběr dalších potenciálních lokalit, je konzultován s odbornými pracovníky Správy CHKO Jizerské hory.

Bílý Potok

Od 1.10.2002 získal PS Severák do pronájmu na dobu neurčitou pozemky v Bílém Potoce č. 235/2, 225 a 194/2 - tedy mokřadní louku o kterou se JJHS stará již několik let. Toto území (cca 0,9 ha) bylo Správou CHKO Jizerské hory vyhlášeno přechodně chráněnou plochou. Tento mokřad je zajímavý hlavně výskytem celé řady vlhkomilných rostlin, včetně orchidejí, prstnatců májových (Dactylorhiza majalis), nebo silně ohroženého všivce bahenního (Pedicularis palustris). Vyskytuje se zde také vachta trojlistá (Menyanthes trifolia) náležející k ohroženým druhům. Ochrana tohoto území spočívá především v pravidelném kosení a vyřezávání náletu, které zabraňuje postupné degradaci a zarůstání louky a podporuje tak růst ohrožených druhů rostlin.

Horní Polubný

upolin_polubny.jpgOd jara roku 2003 začínáme spolupracovat s některými vlastníky luk s výskytem zvláště chráněných rostlin v Horním Polubném. Výraznou vzácnou rostlinou je tu upolín nejvyšší (Trollius Altissimus), který v pozdním jaru a brzkém létu zbarví části těchto luk dožluta. V roce 2003 tu JJHS nechal provést botanický průzkum, z kterého se následně bude tvořit plán péče o tuto lokalitu. V srpnu 2004 se poprvé vybraná část louky posekala. 

reklama


Novinky a aktuality

Neděle, 2. červen, 2019 | 12:25

Slavnosti slunovratu na Martinské stěně 2019

V sobotu dne 8. června 2019 se na místě bývalého lesního divadla u vyhlídky M...

Více informací >>

Neděle, 19. květen, 2019 | 19:49

Drobkova parta vyrazila do Smržovky na 13. Prolínání

Již delší dobu si pohráváme s myšlenkou zapojit se trošku více do kultu...

Více informací >>

Čtvrtek, 16. květen, 2019 | 09:23

Sejmutí Rohanova kamene na vrcholu Ještědu kvůli jeho opravě

Rohanský kámen (Rohanstein), žulový obelisk s letopočtem 1838 na vrc...

Více informací >>


Spolkové akce

Úterý, 23. červenec, 2019

23.-28. 7. 2019 - Sekání luk na Jizerce

Sobota, 14. září, 2019

Závody ve vynášení sudů piva na Ještěd

Další akce

Výlety

Neděle, 14. červenec, 2019

Tábor rodičů (prarodičů) s dětmi 14.7-20.7.2019, 1. turnus.

Neděle, 21. červenec, 2019

Tábor rodičů (prarodičů) s dětmi 21.7-27.7.2019, 2. turnus.

Další výlety