Dokončena celková oprava české části mezinárodní naučné stezky „Tři iseriny“ (Jizerka – Orle – Wielka Izera)

V těchto dnech Jizersko-ještědský horský spolek dokončil terénní práce na české části mezinárodní naučné stezky „Tři iseriny". Její trasa povede z horské osady Jizerky do polského Orle a pokračuje dále údolím řeky Jizery až k Chatce Gorzystów. V letošním roce byla zrekonstruována trasa původní naučné stezky Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky, vedoucí po české straně hor. Tato stezka je nejstarší v Jizerských horách, byla vybudována dobrovolnými členy aktivu státní ochrany přírody z Jablonce nad Nisou a otevřena již v roce 1971. Seznamuje návštěvníky s rozmanitostí a bohatstvím přírody i s historickými pozoruhodnostmi jedné z přírodně nejcennějších a nejvíce navštěvovaných částí CHKO.


Začíná na parkovišti pod Bukovcem a končí u vyhlídky do vytěženého rašeliniště v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky. Na šesti kilometrech má 13 zastavení, prochází přírodní rezervací Bukovec, starou zlatokopeckou, sklářskou a dřevorubeckou osadou Jizerkou a pokračuje územím již zmíněné NPR Rašeliniště Jizerky. Od této trasy se odvíjejí i témata jednotlivých zastavení, na kterých se návštěvníci mohou seznámit s geologickými, botanickými i zoologickými zajímavostmi území, ale rovněž s historií horské osady i některými činnostmi, kterým se v historických dobách místní lidé věnovali.


Trasa naučné stezky vede poměrně náročným terénem, její zpřístupnění si vyžádalo určité úpravy cest a vybudování zařízení pro bezpečný pohyb návštěvníků. Jsou zde instalovány schody, několik povalových chodníků, vyhlídkové plošiny, most přes Jizerku aj. Během více jak 35 let od jejího otevření byly prováděny pouze dílčí opravy stezky. Šlo ale více méně o udržovací práce, zajišťující alespoň bezpečný průchod návštěvníků. Postupně byl snížen původní počet 18 zastavení na současných 13, byly vyměňovány dožité informační tabule, probíhaly i dílčí opravy povalových chodníků, zábradlí, schodů na Bukovec apod. Všechny tyto opravy a udržovací práce měly časově velice omezený účinek a stezka nebyla nikdy celkově zrekonstruována.


Díky finanční podpoře z Evropských fondů prostřednictvím Operačního programu životní prostředí (Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj částkou 484 014,- Kč a dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR částkou 28 471,- Kč), přímé podpoře Ministerstva životního prostředí ČR, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Krajského úřadu Libereckého kraje, s. p. Lesy ČR i Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - Správy CHKO Jizerské hory, mohl Jizersko-ještědský horský spolek v roce 2008 přistoupit k realizaci první etapy projektu. Rekonstrukce naučné stezky je provedena v takovém rozsahu, aby jednak důstojně a moderním způsobem informovala tuzemské i zahraniční návštěvníky o přírodních zajímavostech, vývoji přírodního prostředí i historii této cenné a atraktivní části CHKO Jizerské hory, jednak aby trasa s obnovenými bezpečnostními prvky (schody, zábradlí, poválkové chodníky) umožňovala bezpečný pohyb návštěvníků a zároveň jejich nasměrování do zajímavé a upravené trasy. Tím jsou výrazně omezena rizika spojená se živelným pohybem turistů v přírodně nejcennějších částech CHKO Jizerské hory (PR Bukovec, NPR Rašeliniště Jizerky). Podstatná část projektu spočívala v práci v terénu při výměnách a opravách jednotlivých zařízení stezky. Celkem je v této části naučné stezky rozmístěno 15 naučných panelů. V souvislosti s nedávným obnovením hraničního mostu přes Jizeru, určeného pro pěší turisty, cyklisty a lyžaře, a otevřením hraničního přechodu mezi Českou republikou a Polskem a konečně vstupem obou zemí do Schöngenského prostoru se výrazně zvýšila návštěvnost naučné stezky, kterou vedle našich turistů využívají zejména Poláci. Stejně tak do polské části Jizerských hor směřuje stále větší počet našich turistů. Z těchto důvodů jsou texty na informačních tabulích dvojjazyčné, tedy česko-polské (v polské části naučné stezky budou naopak polsko-české). Pro návštěvníky z německy mluvících zemí je k dispozici třetí, přepracované a aktualizované vydání podrobného průvodce naučnou stezkou v německé verzi, který mohou získat při příjezdu na Jizerku v místních horských chatách. Vedle turistů a návštěvníků přijíždějících do Jizerských hor individuálně by stezka měla sloužit rovněž jako terénní výuková trasa pro školy v přírodě, studenty i učitele a další subjekty, zejména v rámci výukových programů nově otevřeného Střediska ekologické výchovy na Jizerce, provozovaného Společností pro Jizerské hory, o.p.s.


Druhá etapa projektu spočívá ve vybudování části naučné stezky na polském území v trase most přes Jizeru - Orle - Wielka Izera. Bude realizována v roce 2009 polským partnerem - občanským sdružením Towarzystwo Izerskie ve spolupráci s Jizersko-ještědským horským spolkem. Na polské straně nejsou tak těžce schůdné terény jako v části české, realizace II. etapy tedy nebude tak náročná. Stezka povede na polské straně z převážné části po zpevněné cestě, u zastávek na rašeliništích budou vybudovány krátké povalové chodníky. Bude zřízeno 10 zastavení, jejichž detailní umístění a témata budou ještě během zimního období 2008-2009 upřesněny. Stojany i vlastní informační tabule budou mít zcela stejný design jako na české straně.

Leave Comments

C
Komentujte jako první