Ochrana přírody

Svoji činnost zaměřujeme především na praktickou ochranu přírody, která spočívá v práci v terénu, zejména v péči o chráněná území v Jizerských horách a na Ještědském hřbetu. Vyznačujeme hranice rezervací, kosíme horské louky se vzácnými druhy rostlin, vyřezáváme náletové dřeviny, likvidujeme nepůvodní invazní druhy rostlin, budujeme a udržujeme naučné stezky a jiná zařízení ochrany přírody, skalní vyhlídky apod. Kromě toho se zúčastňujeme správních řízení vedených orgány státní správy, s možností ovlivnit rozhodování o připravovaných zásazích do přírody a krajiny regionu. Při své činnosti spolupracujeme zejména se Správou CHKO Jizerské hory, Správou CHKO Lužické horySprávou CHKO Český ráj a Libereckým krajem.

 

Praktickou ochranu přírody tvoří práce menšího rozsahu i větší projekty, u kterých plníme roli jak investora, tak realizátora. 

Fotografie ze spolkových akcí.

Hrazení drenážních příkopů v ochranném pásmu NPR Rašeliniště Jizery - III. etapa

Projekt řeší revitalizaci rozsáhlého rašelinného komplexu v ochranném pásmu NPR Rašeliniště Jizery prostřednictvím montáže dřevěných hrázek v systému odvodňovacích kanálů.

Podrobnosti k projektu.

Revitalizace rašeliniště v pramenné oblasti Kamenice

Projekt řeší revitalizaci menšího rašeliniště v pramenné oblasti říčky Kamenice nedaleko bývalé sklářské osady Kristiánov prostřednictvím montáže dřevěných hrázek v systému odvodňovacích kanálů.

Podrobnosti k projektu.

Zajištění péče o EVL Jizerské smrčiny

Součástí akce jsou dvě části - obnova vodního režimu v podobě revitalizace rašeliniště a rekonstrukce lesních porostů v podobě výřezu a výsadby nových sazenic.

Podrobnosti k projektu.

Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny

Projekt se zaměřuje na úpravu stezek a omezování tvorby alternativních tras a devastaci cenného ekosystému bukového lesa. Součástí jsou opravy povalových chodníků, svodnic a stupňů na stezkách na Poledníku a v údolí Bílého Štolpichu.

Podrobnosti k projektu.

Hrazení drenážních příkopů k obnově biotopu rašeliniště PR Nová louka

Projekt řeší revitalizaci menšího rašeliniště v pramenné oblasti říčky Kamenice nedaleko bývalé sklářské osady Kristiánov prostřednictvím montáže dřevěných hrázek v systému odvodňovacích kanálů.

Podrobnosti k projektu.

Obnova návštěvnické infrastruktury a revitalizace rašelinišť v CHKO JH I-III

V rámci projektu je v první části řešena obnova návštěvnické infrastruktury ve vybraných lokalitách Jizerských hor. Druhá část projektu se zabývá obnovou jizerskohorských rašelinišť.

Podrobnosti k projektu.

Ke spolkovému portfoliu praktických činností dále patří:

 • Výstavba a údržba naučných stezek

 • Pruhová značení chráněných území

 • Instalace hraničníků chráněných území

 • Výroba a instalace informačních tabulí

 • Kosení horských luk

 • Narušování travního drnů

 • Výřez dřevin, rekonstrukce porostů a výsadby stromků

 • Výstavba oplocenek a instalace individuálních ochran sazenic

 • Likvidace nepůvodních a invazních druhů rostlin

 • Sběr odpadků 

 • Opravy skalních vyhlídek

 • Výstavby povalových chodníků, mostků, zábradlí a vyhlídkových věží

 • Montáž turistických odpočívadel

 • Ruční i strojové hloubení tůní

 • Revitalizace rašelinišť systémem dřevěných hrázek

 • Opravy drobných památek

 • Kamenické a zednické práce menšího rozsahu