Vyjádření JJHS k rozšíření skiareálu Ještěd

Zástupci výboru JJHS se zúčastnili schůzky k záměru rozšíření skiareálu Ještěd, kterou svolal primátor města pan Jaroslav Zámečník. Schůzky se zúčastnili mimo našich členů i zástupci provozovatele, města, Lesů ČR a dalších dotčených organizací. Velmi si vážíme přizvání na tuto schůzku. Je zřejmé, že vedení města JJHS bere jako partnera a je ochotné s námi jednat ve věcech týkajících se této problematiky. Na jednání jsme měli možnost vyjádřit názor na záměr rozšíření skiareálu a toho jsme využili. Uvedli jsme některé naše obavy a námitky k celému záměru a přání, aby celý areál byl rozšiřován s ohledem k udržitelnosti a s ohledem k respektování této významné dominanty, kterou má spolek ve svém názvu.


V článku na oficiálním webu města a následně i v článku ve Zpravodaji Liberce (Vize nového provozovatele: Ještěd láká provozovatele - březen 2019 / str. 12) byla uveřejněna věta „...a právě to, že bude Ještěd pro návštěvníky atraktivní i v letní sezoně, uvítali i zástupci Jizersko-ještědského horského spolku...". Této formulaci nerozumíme, z žádného našeho vyjádření na výše uvedené schůzce nic takového nevyplývalo a z našich připomínek je zřejmé, že nic takového ani nevítáme.

Vyzvali jsme pracovníky magistrátu k odstranění této věty. Na webu města byla věta odstraněna, ale v článku v tištěním zpravodaji již ne, zpravodaj byl v té době v tisku.


Vyjádření Jizersko-ještědského horského spolku k záměru LBK665 „Rozšíření sjezdových tratí Ještěd podle změny ÚP č. 66":


1. Jsme přesvědčeni, že navrhovaný záměr velmi podstatně sníží kvalitu bydlení obyvatel v dané lokalitě. Pokud dojde k prodloužení sezóny areálu (a to letní i zimní), pak se enormně zvýší hluková zátěž (doprava, děla na zasněžování, vyšší počet návštěvníků, vyšší počet konaných akcí). Zvýší se i světelná zátěž (noční lyžování) a emise z individuální dopravy - tento fakt není v záměru zohledněn. Žádáme o doplnění, jaký vliv rozšíření areálu bude mít na kvalitu bydlení a zdraví lidí, kteří v lokalitě trvale bydlí a na volně žijící zvířata.


2. Záměr neřeší vazby na stávající dopravní síť - požadovaná návštěvnost, kterou chce TMR docílit v následujících letech, bude vyžadovat dopravní obslužnost a následné parkovací služby s mnohem větší kapacitou než doposud. Žádáme doplnění řešení dopravní situace a parkování včetně napojení na dopravní infrastrukturu města.


3. Žádáme, aby záměr pracoval i se skutečností, že za odlesněné plochy by měla být realizována přiměřená náhrada a to formou zalesnění náhradních ploch v této lokalitě.


4. Rozšíření areálu tak, jak je navrhované, nepočítá s ochranou zvláště chráněných živočichů (zejména obojživelníků). Navrhujeme doplnit záměr o opatření, která budou chránit stávající cenné lokality, případně o vybudování nových funkčních biotopů pro obojživelníky. Jejich výskyt v lokalitě je prokázán.


5. Žádáme o doplnění vlivu umělého zasněžování (dle použité technologie, se kterou počítá v záměru TMR) na floru a faunu v této lokalitě a vliv prodloužené doby sněhové pokrývky na stávající ekosystém.


6. Žádáme o doplnění, jak bude areál hospodařit s dešťovou a povrchovou vodou, která dopadne na sjezdovky, střechy a zpevněné plochy areálu.


7. Jako velmi rizikové vidíme sdružení sjezdařů a pěších turistů na Beranově cestě. Toto se jeví jako velmi nebezpečné pro obě strany. Vytyčení 150 cm koridoru pro pěší je velmi omezující a dle nás nedostatečné.


8. Ve studii „posouzení odtokových poměrů" (zpracované Ing. Vítem) je v bodě B. 7. Popis a kvantifikace vodních zdrojů pro zasněžování uvedeno, že je třeba akumulovat dostatek vody pro zasněžování a to záměr ve své podobě neřeší. Žádáme doplnit.


9. Stávající záměr zvyšuje fragmentaci lesního porostu, který je již nyní rozdělen na malé plochy „souvislého" porostu. Tato další fragmentace lesní porost velmi oslabí proti nárazovému větru. Velmi snadno může dojít k poškození či vyvrácení zbylého porostu. Což bude mít za následek erozi půdy a snížení schopnosti udržet vodu v krajině.


Ing. Pavel Schneider - předseda výboru JJHS

Ing. Aleš Kočí - místopředseda výboru JJHS

Leave Comments

C
Komentujte jako první