Hrazení drenážních příkopů k obnově biotopu rašeliniště PR Nová louka

Podpořeno: Operační program životní prostředí, Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Výše podpory: 2 093 677,24 Kč

Realizace: 2016

 

Dle palynologických rozborů se jedná o jedno z nejhlubších a zároveň nejstarších rašelinišť v Jizerských horách: maximální zjištěná mocnost rašeliny činí 4,6 m a v nejhlubších profilech je zastoupen celý statigrafický sled holocénu, od preboreálu až po subatlantik (10 000 př. n. l – současnost). Rašelina v současnosti již na většině plochy nepřirůstá, většina ložiska je porostlá lesem, mechové patro je většinou vyvinuto jen s malou pokryvností. Na rašeliništi se nachází drobné šlenky (lokální sníženiny mezi kopečky nazývanými bulty) s nestálou vodní hladinou. Větší rašelinná jezírka dnes na Nové louce nenajdeme, důvodem je pravděpodobně značné stáří vrchoviště, které již dále nepřirůstá a postupně vysychá. Území rezervace je z hlediska botanické skladby velmi různorodé. Nejtypičtější je pro území rašelinná flóra. Nalezneme zde flóru typickou pro prameniště, podmáčené louky, ale i suché trávníky a další horskou flóru.

 

Tento vývoj je v západní části rezervace silně zvýrazněn důkladným odvodněním z 19. století. Byla zde vybudována velmi hustá síť drenážním příkopů v rozestupu přibližně 15 m. Většina příkopů plní funkci dodnes. Ve strmějších částech rašeliniště jsou příkopy prohloubeny erozní činností, naopak v rovinatých částech na jižním okraji, kde příkopy ústí do potoka vedoucího od Šámalovy chaty jsou již samovolně zazemněné. Jejich umístění je dnes znatelné jen podle odlišné vegetace a měkčí a vlhčí půdy.

 

V lokalitě budou umístěné dřevěné přehrážky, které vyřadí z funkce stávající drenážní příkopy a zajistí zvednutí hladiny podzemní vody k úrovni terénu. Zaměřené drenážní příkopy v PR Nová louka mají celkovou délku 2713 m a jsou v centrální části většinou 1,5 – 3 m široké. V některých místech ale nalezneme příkopy široké až 5 m. Hloubka dosahuje až 1 m. Celkem bude vybudováno na 93 ks vodorovných a 287 ks svislých dřevěných hrázek. Součástí je drobný výřez dřevin a podpora zazemnění kanálů.