Hrazení drenážních příkopů v ochranném pásmu NPR Rašeliniště Jizery - III. etapa

Podpořeno: Dotační program Libereckého kraje 8.6 Podpora retence vody v krajině a Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Výše podpory: 919 624,30 Kč

Realizace: 2022-2023

 

Rašeliniště Jizery tvoří rozsáhlý komplex rašelinných biotopů v mělkém údolí toku Jizery v hraniční oblasti s Polskem. Jedná se o největší rašeliniště v Jizerských horách, které podléhá nejvyšší ochraně. Široké ochranné pásmo má za úkol ochránit  vlastní předmět ochrany uvnitř vlastní národní přírodní rezervace. Právě ochranné pásmo je pro projekt důležitý, jelikož i v něm se nachází rozsáhlé rašeliniště. To však bylo v minulosti necitlivě odvodněno sofistikovaným systémem odvodňovacích kanálů.


Lokalita byla již v minulosti revitalizována prostřednictvím instalace kaskád dřevěných hrázek v jednotlivých drenážních příkopech. Tehdy byly hrázky montovány výrazně pod terénem a neposkytovaly maximální možný prostor pro obnovu rašeliniště. Ačkoliv tento zásah přinesl postupné zvýšení hladiny podzemní vody a následné zazemňování kanálů, výsledek nebyl ideální. Ve spolupráci s AOPK bylo přistoupeno k dalšímu rozšiřujícímu opatření, které navazuje na původní, kdy systém hrázek je doplňován novými hrázemi instalovanými výše na úroveň terénu nebo nad ním. Tím se zachycená voda může lépe rozprostírat do šíře rašeliniště, které získává ideální podmínky pro svůj další rozvoj.

 

Technické řešení revitalizace rašeliniště spočívá v osvědčené instalaci dřevěných hrázek v kaskádě v jednotlivých odvodňovacích kanálech. Tímto opatřením se voda místo rychlého odtoku zadržuje, postupně vsakuje a zvyšuje hladinu podzemní vody. Vlastní přehrazené kanály znovu osidluje rašeliník a další mechorosty, terén se postupně srovná s okolím a rašeliniště získá původní strukturu. Veškerý materiál je donášen ručně, vlastní práce je prováděna také ručně s ohledem na výskyt ohrožených rostlin a živočichů. Projekt řeší výstavbu 97 ks dřevěných hrázek. Projekt umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.