Revitalizace rašeliniště v pramenné oblasti Kamenice

Podpořeno: Operační program životní prostředí 

Výše podpory: 610 987,41 Kč

Realizace: 2020

 

Zájmovou lokalitu tvoří podmáčený, rovinatý lesní pozemek s roztroušeným porostem smrku a borovice kleče, jedná se o pramennou oblast s charakteristickým rašelinným podložím. V místě byla v minulosti vybudována síť odvodňovacích kanálů, které byly zaústěny do centrálního hlavníku. V minulosti se také využívalo jako zdroj vody, ještě v současnosti se blízkosti nachází některé vodohospodářské objekty. 

 

Projekt řeší obnovu narušeného rašeliniště. Ze zachovaných fragmentů by prostřednictvím zásahu mělo vzniknout plnohodnotné rašeliniště s typickou rašeliništní florou. Ze zoologického hlediska je rašeliniště cenným biotopem pro výskyt ohroženého tetřívka obecného, který se v lokalitě také vyskytuje. 

 

Technické řešení revitalizace rašeliniště spočívá v instalaci dřevěných hrázek v kaskádě v jednotlivých odvodňovacích kanálech tak, aby byla zachycována zejména srážková voda. Tímto opatřením se voda místo rychlého odtoku zadržuje, postupně vsakuje a zvyšuje hladinu podzemní vody. Vyšší zamokření následně pomáhá v postupně přeměně prostoru na aktivní rašeliniště. Vlastní přehrazené kanály znovu osidluje rašeliník a další mechorosty, terén se postupně srovná s okolím a rašeliniště získá původní strukturu. Veškerý materiál je donášen ručně, vlastní práce je prováděna také ručně s ohledem na výskyt ohrožených rostlin a živočichů. Projekt řeší výstavbu 50 ks dřevěných hrázek.