Zajištění péče o EVL Jizerské smrčiny

Podpořeno: Operační program životní prostředí, Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Výše podpory: 2 391 677 Kč

Realizace: 2019-2021

 

EVL Jizerské smrčiny tvoří významný komplex biotopů bezlesí, porostů kleče a zakrslých smrčin. Je zde typická rašeliništní fauna bezobratlých s řadou reliktních druhů. Ze zoologického hlediska je plocha významné jako součást hnízdního areálu tetřívka obecného a dalších druhů zvláště chráněných druhů ptáků. Vlastní EVL tvoří několik maloplošných chráněných území. V prostoru se nachází problematické porosty kosodřeviny nejasného či neznámého původu. Místo se neobešlo bez zásahů do vodního režimu prostřednictvím hloubených odvodňovacích kanálů.

Projekt je zaměřen na zvýšení diverzity lesních porostů v EVL Jizerské smrčiny cestou zajištění obnovního managementu, tj, redukcí nepůvodních dřevin, zavedením příměsi listnatých dřevin včetně ochrany proti poškození zvěří a související úpravou vodního režimu, tj. zmírnění negativního účinku rychlého odtoku vody z vrchoviště.

 

Technické řešení projektu spočívá v několika fázích. První tvoří rozčleňování porostů, výřez a snášení kosodřeviny a smrku pichlavého. Následuje výsadba tisíců kusů sazenic jedle, smrku, břízy, jeřábu a javoru. Ty se sází do oplocenek, případně se ochrana proti poškození zvěří řeší individuální ochranou. Je prováděn také nástřik repelenty. Projekt řeší výsadbu 14 100 ks sazenic. Další fázi tvoří obnova vodního režimu prostřednictvím instalace dřevěných hrázek do odvodňovacích kanálů formou kaskády za účelem zadržování vody a zvyšování hladiny podzemní vody. Tím se zamezuje degradaci rašeliniště a naopak se nastartuje jeho obnova a další rozvoj. Celkem se jedná o 60 ks hrázek.