Horský spolek buduje tůně pro obojživelníky

V uplynulých týdnech členové a příznivci Jizersko-ještědského horského spolku vytvářeli hned dvě menší soustavy tůní v Liberci určených na podporu rozvoje místních populací obojživelníků a v neposlední řadě také jako prostředek pro zachycování srážkové vody, která pak může přirozeně vsakovat do půdy. Obě místa na sebe nepřímo navazují, respektive jsou od sebe poměrně nedaleko. První je situováno do Radčické ulice, kde v minulém roce proběhla první etapa, v rámci které se vytvořily čtyři tůňky, které letos doplnily ještě další čtyři. Druhá je pak v Hlávkově ve VKP Ruprechtický lesík. V obou lokalitách jsou pozorovány jedinci mloka skvrnitého, čolka horského nebo ropuchy obecné a dalších druhů na vodu vázaných živočichů.


Tůně se kopají ručně, přičemž na podporu výskytu obojživelníků je vždy zapotřebí, aby na vodní hladinu dopadalo také sluneční světlo. Prostor tůní se tedy částečně prosvětluje menším výřezem zejména náletových dřevin. Bohužel obě plochy byly v minulosti výrazně znečištěny černými skládkami. Brigádníci tak mimo vlastních výkopových prací ještě uklidili širší prostor. Z prakticky volné přírody tak zmizelo několik set kilogramů odpadků. V loňském roce v Radčické to byl pak odpadem zcela naplněný dvacetikubíkový kontejner.


Zatímco tůně v Radčické jsou již plné vody, u lokality v Hlávkově ulici tomu potrvá zřejmě déle. Při vytipovávání vhodných lokalit v minulém roce bylo místo výrazně více podmáčené než dnes. Že byla v minulosti celá plocha zamokřená, dokládá také při výkopových pracích nalezené odvodňovací hliněné potrubí. To bylo z pochopitelných důvodů přerušeno. I přesto byly nižší vrstvy půdy prakticky vyschlé a plnit vodou se začala jen v terénu nejvýše postavená tůň, a to velice pomalu. Tůně se tak naplní pravděpodobně při větších deštích a mohou se stát střídavě zaplavovanými a vysychajícími, což je specifický krajinný prvek, který je také vyhledáván některými druhy obojživelníků nebo hmyzem, ale i některých rostlin.


Tůně budou v následujících letech pravidelně sledovány, nicméně se nepředpokládá, že v nejbližších letech bude zapotřebí jakýkoliv zásah do jejich dalšího vývoje. Akce ještě nejsou zcela dokončeny, doplněny budou například nové cedule informující návštěvníky o výskytu chráněných živočichů.


Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.

Leave Comments

C
Komentujte jako první