Projekt Zajištění péče EVL Jizerské smrčiny s prvními výsledky

Jizersko-ještědský horský spolek v letošním roce úspěšně zahájil projekt Zajištěné péče EVL Jizerské smrčiny, která se řadí mezi velmi cenná místa v Jizerských horách. Ačkoliv ze zoologického a botanického hlediska nabízí lokalita více, pro veřejnost bude zvláště přijatelné, že plocha tvoří významnou součást hnízdního areálu tetřívka obecného.


Na prostoru kolem 25 ha se zrealizují opatření na podporu obnovy lesních porostů a úpravy vodního režimu. Projekt se skládá ze dvou hlavních částí. Tou první je rekonstrukce porostů, ze kterých jsou odstraňovány tzv. náhradní dřeviny, místo kterých se vysadí tisíce nových sazenic smrků ztepilých, jedlí, jeřábů či břízy karpatské. Některé sazenice se sází volně, jiné pak do nově vybudovaných horských oplocenek. Druhou částí projektu je pak hrazení drenážních příkopů pomocí dřevěných hrázek na podporu zadržování vody v krajině, čímž se vytváří příznivé podmínky pro rozvoj místních rašelinišť, která byla v minulosti tímto drastickým způsobem narušena a oslabena. Veškerá tato opatření pomohou ke zlepšení ekologické stability lesních porostů, které byly v minulosti zasaženy enormní imisní zátěží, nevhodnou druhovou skladbou a nepřiměřeným hospodařením.


V letošním roce se v rámci projektu uskutečnily následující práce. Na 2,5 hektarech byly vyřezány náhradní dřeviny, vysadilo se na 4,3 sazenic geneticky původních stromků, které byly ochráněny před zvěří pomocí vybudovaných oplocenek nebo nástřikem repelentů a vystavělo se prvních 20 dřevěných hrázek. Tyto práce ostatně nejsou pro spolek ničím novým, naopak se obnově rašelinišť zabývá již řadu let, kdy v rámci Jizerských hor vybudoval stovky podobného hrazení v oblasti NPR Rašeliniště Jizerky, NPR Rašeliniště Jizery nebo PR Nová louka.


Projekt je financován z Operačního programu životní prostředí, na vlastní spoluúčast spolku přispěla Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

Leave Comments

C
Komentujte jako první