Druhý rok prací v projektu Zajištění péče pro EVL Jizerské smrčiny za námi

Jizersko-ještědský horský spolek je nositelem dalšího velkého projektu, který realizuje v Jizerských horách. V loňském roce zahájená akce s názvem Zajištění péče pro EVL Jizerské smrčiny pokračovala zdárně i v letošním roce.


Zájmové území EVL Jizerské smrčiny tvoří komplex horských, rašelinných a podmáčených smrčin, rašelinišť a vrchovišť, skalních výchozů a balvanových akumulací v centrální části náhorní plošiny Jizerských hor. V zájmovém území projektu výrazně převažují horské třtinové smrčiny a podmáčené rašelinné smrčiny, značné zastoupení mají rašelinná společenstva vrchovišť. Na území se vyskytuje řada zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin. Ze zoologického pohledu má lokalita význam především v kontextu širšího území náhorní plošiny jako významná součást hnízdního areálu tetřívka obecného a s výskytem dalších zvláště chráněných druhů ptáků.


Asi třetinu území EVL tvoří biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem. Lesní porosty v zájmovém území mimo MZCHÚ jsou tvořeny převážně mladými porosty smrku ztepilého a porosty náhradních dřevin. U porostů smrku pichlavého začíná poškození (místy plošné) houbou kloubnatkou smrkovou. Listnaté dřeviny v těchto porostech jsou trvale pod tlakem zvěře a jejich zastoupení s ohledem na stanoviště je deficitní. Rašelinné ekosystémy zaznamenaly negativní vliv odlesnění, který je postupně zmírňován, nadále jsou však ovlivňována narušením vodního režimu, tlakem zvěře a zarůstáním.


Cílem projektu je zvýšení biodiverzity lesních porostů v EVL Jizerské smrčiny a úprava vodního režimu krajiny. Plánovaný obnovní management lokality odpovídá přístupu přírodě blízkého pěstování lesa s důrazem na biodiverzitu a ekologickou stabilitu lesních porostů. Problematika zvýšení odolnosti lesů Jizerských hor úzce souvisí s obnovou původní dřevinné skladby a zejména se zvyšováním podílu listnatých dřevin a jedle. Jejich nízké a nerovnoměrné zastoupení si žádá jejich umělé zavádění, jemuž musí předcházet citlivý regulační management (výběrná těžba, účelný asanační výběr, podrostní hospodaření). Na vybraných lokalitách bude proveden úplný výřez stanovištně nepůvodních dřevin (smrku pichlavého a kosodřeviny).


V rámci uskutečněného výběrového řízení akci realizuje společnost DENDRIA s.r.o., s jejímž sadebním materiálem je bohatá zkušenost nejen na území Jizerských hor. Ve druhém roce realizace projektu došlo k další rekonstrukci porostů náhradních dřevin a bylo vysazeno celkem 8 750 kusů dřevin v podobě smrku, jeřábu, břízy a javoru včetně instalace individuální ochrany a nástřiku repelentem. V rámci úpravy vodního režimu bylo v oblasti Vánoční louky v PR Černá hora vybudováno na 40 ks hrázek pro zvednutí hladiny podzemní vody a zadržování srážek za účelem nastartování rozvoje degradujícího vrchoviště. Další práce budou pokračovat v příštím roce.


Projekt je financován z Operačního programu životní prostředí, na vlastní spoluúčast spolku přispěl Liberecký kraj a Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.https://www.nadaceivanadejmala.cz/dokoncene-projekty/obnova-evropsky-vyznamne-lokality-jizerske-smrciny-2

Leave Comments

C
Komentujte jako první