Jizersko-ještědský horský spolek dokončil III. etapu obnovy rašeliniště v ochranném pásmu NPR Rašeliniště Jizery

Rašeliniště Jizery tvoří rozsáhlý komplex rašelinných biotopů v mělkém údolí toku Jizery v hraniční oblasti s Polskem.


Jizersko-ještědský horský spolek dokončil v listopadu 2023 III. etapu obnovy rašeliniště v ochranném pásmu NPR Rašeliniště Jizery. Rašeliniště Jizery tvoří rozsáhlý komplex rašelinných biotopů v mělkém údolí toku Jizery v hraniční oblasti s Polskem. Jedná se o největší rašeliniště v Jizerských horách, které podléhá nejvyšší ochraně. Široké ochranné pásmo má za úkol ochránit vlastní předmět ochrany uvnitř vlastní národní přírodní rezervace. Právě ochranné pásmo je pro projekt důležité, jelikož i v něm se nachází rozsáhlé rašeliniště. To však bylo v minulosti necitlivě odvodněno sofistikovaným systémem odvodňovacích kanálů s cílem zajistit další plochy pro intenzivní pěstování lesních porostů. Drsné klima tomu nepřispívalo, kanály však zůstaly.


Lokalita byla již v minulosti revitalizována prostřednictvím instalace kaskád dřevěných hrázek v jednotlivých drenážních příkopech. Tehdy byly hrázky montovány výrazně pod terénem a neposkytovaly maximální možný prostor pro obnovu rašeliniště. Ačkoliv tento zásah přinesl postupné zvýšení hladiny podzemní vody a následné zazemňování kanálů, výsledek nebyl ideální. Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR bylo přistoupeno k dalšímu rozšiřujícímu opatření, které navazuje na původní, kdy systém hrázek je doplňován novými hrázemi instalovanými výše na úroveň terénu nebo nad ním. Zachycená voda se může lépe rozprostírat do šíře rašeliniště, které získává ideální podmínky pro svůj další rozvoj.


Technické řešení revitalizace rašeliniště spočívá v osvědčené instalaci dřevěných hrázek v kaskádě v jednotlivých odvodňovacích kanálech. Tímto opatřením se voda místo rychlého odtoku zadržuje, postupně vsakuje a zvyšuje hladinu podzemní vody. Vlastní přehrazené kanály znovu osidluje rašeliník a další mechorosty, terén se postupně srovná s okolím a rašeliniště získá původní strukturu. Veškerý materiál je donášen ručně, vlastní práce je prováděna také ručně s ohledem na výskyt ohrožených rostlin a živočichů. Projekt řešil výstavbu 97 ks dřevěných hrázek a byl zdárně dokončen. Realizaci projektu umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.


Podpořeno: Dotační program Libereckého kraje 8.6 Podpora retence vody v krajině a Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.


Výše podpory: 919 624,30 Kč

Realizace: 2022-2023


Děkujeme všem partnerům projektu.


Leave Comments

C
Komentujte jako první