ROČENKA JJHS 2022

Již dvacátá první Ročenka Jizersko-ještěd­ského horského spolku vychází začátkem dubna 2023 v nákladu 700 výtisků. Na 256 stranách čtenáři najdou pestrou skladbu článků o historii i přírodních zajímavostech našeho kraje a také příspěvky z činnosti hor­ského spolku.

Ivan Rous odhaluje nová tajemství Globicovy mapy frýdlantského panství ze 17. století, Ja­kub Šrek popisuje místa zaniklých vápenco­vých lomů Ještědského hřbetu v okolí Hluboké, Vojtěch Mai, inspirován článkem od Ivana Rouse v Ročence JJHS 2021 o vodním smyku na Černé Nise, pátrá a nachází spoustu kamenných reliktů této vodní stavby, Marek Řeháček nás provází historií hájovny v Pase­kách na jižním svahu Ještědu spojenou s lo­veckými příběhy šlechtického rodu Rohanů, František Křůmal ve dvou článcích předsta­vuje dva technické projekty z minulého století v továrně v Rýnovicích – projekt železniční vlečky a propracovaný systém zásobování užitkovou vodou, Marek Hofman nám přiblíží historii tramvajové dopravyna Jablonecku, Bohumil Horáček mapuje historii oprav pomníčku Bílá smrt v Sedle Holubníku, Lubor Lacina nás provede Sudetskou silnicí na polské straně Jizerských hor. Další článek z ještědského kraje je od Svatopluka Koudely o kapličce Nejsvětější Trojice v Proseči pod Ještědem a nově umístěném zvonu Svatý Vá­clav. Josef Joe Kuna vypráví, jak se Standou Zajícem, Kubou Šrekem a jeho otcem umístili kamennou lavičku u pramene Jizery.

Články o přírodě jsou tentokrát směřovány do Jizerských hor. Šárka Mazánková připomíná desetileté výročí zápisu vybraných jizersko­horských rašelinišť a pramenné oblasti řeky Jizery na českém území na seznam meziná­rodně významných mokřadů v rámci tzv. Ramsarské úmluvy pod názvem Horní Jizera. Martin Koláš vysvětluje význam pastvy hor­ského skotu pro udržení druhově pestrých luk v osadě Jizerka.

Šárka Mazánková vzpomíná na významného přírodovědce a kolegu Jana Burdu, který 
v roce 2022 zemřel. Miloslav Nevrlý uctil pa­mátku svého přítele a čestného člena JJHS Siegfrieda Weisse, který nás v roce 2022 rov­něž opustil.

V poslední části ročenky nalezneme již tra­dičně přehled regionální literatury vydané v roce 2022. Martin a Pavlína Voničkovi vy­práví o spolkových výletech do regionálních pivovarů a Zdeněk Hluštík o vícedenním pu­tování členů JJHS po Slovenském ráji. Násle­duje zpráva o činnosti JJHS a poděkování našim podporovatelům.


Leave Comments

C
Komentujte jako první